Onderwijs krijgt extra impuls seksuele en relationele vorming en preventie onbedoelde zwangerschap

Wij zijn blij dat VWS met het stimuleringsplan collectieve preventie extra wil investeren in seksuele vorming in het onderwijs en preventie onbedoelde zwangerschap!

Het onderwijs speelt een onmisbare rol in het vormen van leerlingen en studenten tot mensen die verantwoorde keuzes maken en respectvol met elkaar omgaan. Leraren in zowel het primair onderwijs , voortgezet onderwijs als mbo zien als geen ander dat jongeren bezig zijn met relatievorming en het ontdekken van seksualiteit.

Seksuele vorming met gebruik van goed onderbouwde lespakketten in een doorlopende leerlijn is hierbij essentieel. Maar ook het creëren van een veilig klimaat, inbedding in het schoolbeleid en samenwerking met lokale zorg- en welzijnsorganisaties zijn onderdeel van het plan. 

meisje en jongen kijken naar zwangerschapstest

Behoefte van scholen

Sommige jongeren zijn extra kwetsbaar en lopen meer seksuele risico’s, onder meer op soa, grensoverschrijding, en op onbedoelde zwangerschap. Het stimuleringsplan is gericht op de preventie van tienerzwangerschap. Op jonge leeftijd een kind krijgen heeft veel impact, niet alleen op de jonge ouders zelf, maar ook op de maatschappij. Uit een behoefteonderzoek onder scholen komt de wens naar voren om het ondersteuningsaanbod breed te richten op seksuele vorming, waar preventie onbedoelde zwangerschap een onderdeel van uitmaakt. Je kunt natuurlijk niet ineens voorlichting geven over anticonceptie en zwangerchap zonder eerst seksualiteit, relaties en weerbaarheid te bespreken. Om de collectieve preventie te verbeteren en een extra impuls te geven wordt op dit moment een menukaart met een ondersteuningsaanbod voorbereid voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo. Scholen krijgen extra middelen, kunnen kiezen uit lesmaterialen en gebruik maken van een teamtraining, gastlessen, een ouderavond en/of theater. De GGD-en ondersteunen scholen bij een integrale en structurele aanpak van relaties en seksualiteit via de Gezonde School.

Erkende materialen

Alle lesmaterialen moeten aan kwaliteitscriteria voldoen en erkend zijn door het RIVM. Naast al bestaande interventies zijn er drie nieuw ontwikkelde interventies van Rutgers en Soa Aids Nederland die nog voor erkenning in aanmerking komen: het lespakket Lang leve de Liefde voor bovenbouw vmbo en praktijkonderwijs, Lang Leve de Liefde voor het vso (voortgezet speciaal onderwijs), Lang Leve de Liefde voor mbo entree. Ook de interventie Kriebels in je buik so (speciaal onderwijs) van Rutgers komt nog voor erkenning in aanmerking. Na erkenning zijn deze ook zichtbaar in de menukaart voor scholen. 

Deelnemen?

Scholen kunnen het hele schooljaar 2019-2020 gebruik maken van het ondersteuningsaanbod via de Gezonde School. Ook na 2020 kunnen scholen gebruik maken van dit aanbod. Tijdens de landelijke conferentie Uitgerekend Nu?! op 23 september 2019 is er een unieke gelegenheid om met alle interventies en lesmaterialen kennis te maken, praktische kennis op te doen en deel te nemen aan interactieve sessies. Aanmelden kan via de link in de uitnodiging voor de conferentie. 

Het stimuleringsplan is onderdeel van het Zevenpuntenplan Onbedoelde (Tiener)Zwangerschappen van het ministerie van VWS. Het stimuleringsplan loopt vanaf het schooljaar 2019 tot en met 2022. GGD GHOR Nederland, Rutgers, Siriz, Stichting School en Veiligheid en Gezonde School zijn partners in het plan. 

Meer weten over het stimuleringsplan collectieve preventie? Lees de brief van staatssecretaris Paul Blokhuis.

Reacties

Scroll
naar beneden