Kinderen aan het werk in de klas

Doelen relationele en seksuele vorming

De belangrijkste doelstelling van relationele en seksuele vorming is: kinderen en jongeren ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en hen leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. De meeste kinderen zijn op de basisschoolleeftijd nog niet seksueel actief. Ze zien wel beelden over seksualiteit, ze zijn nieuwsgierig en gaan relaties aan. Het is belangrijk kinderen al op jonge leeftijd te begeleiden en voor te bereiden op latere (seksuele) contacten.

Seksuele vorming of seksuele voorlichting?

Relationele en seksuele vorming gaat over kennisoverdracht, vaardigheden en attitude over relaties en seksualiteit. Omdat relationele en seksuele vorming zich niet beperkt tot informatieoverdracht, draagt het beter bij aan de ontwikkeling van kinderen dan seksuele voorlichting alleen.

Subdoelen

schoolklas-flickr-hellebardius.jpg

 • Respect voor elkaar: kinderen leren verschillen in sekserollen, genderidentiteiten en relaties te respecteren.
 • Bijdragen aan een sociaal veilig schoolklimaat waarin kinderen respectvol met elkaar omgaan, weten welk seksueel gedrag wel of niet toelaatbaar is en grenzen en wensen van elkaar en anderen leren respecteren.
 • Kinderen ondersteunen in een gezonde seksuele ontwikkeling.
 • Kinderen kennis en bewustzijn bijbrengen over de functies en veranderingen in het eigen lichaam en een positief zelfbeeld en lichaamsbeeld bevorderen.
 • Kinderen weten hoe de voortplanting verloopt en hebben kennis over kinderen krijgen en hoe een zwangerschap en een soa te voorkomen.
 • Weerbaarheid: kinderen weten wat ze kunnen doen als er sprake is van seksueel misbruik of grensoverschrijding en waar ze hulp kunnen krijgen.
 • Kinderen zijn in staat relaties op te bouwen waar ruimte is voor wederzijds begrip en respect voor elkaars wensen en grenzen
 • Kinderen leren te praten over het eigen lichaam, seksualiteit, emoties en relaties.

Gebruik een door Centrum Gezond Leven erkende interventie in een doorlopende leerlijn 

Om relationele en seksuele vorming te geven kunt u het beste een erkend lespakket gebruiken in een doorlopende leerlijn zoals bijvoorbeeld het digitale lespakket Kriebels in je buik en/ of Kriebels in je buik speciaal onderwijs. Dit is bedoeld om kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling, op een manier die past bij hun leeftijd en hun de belevingswereld. Het doel van de lessen is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot personen die:

 • respect hebben voor zichzelf en anderen
 • zich bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, grenzen, opvattingen en mogelijkheden
 • steeds betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit.

De lessen uit het lespakket Kriebels in je buik beginnen gewoon met wat is mijn lijf, hoe zie ik eruit/hoe zie jij eruit, wat vind ik fijn en niet fijn, wanneer zeg ik stop/mag ik stop zeggen, wat gaat er veranderen als je groter wordt. Die lessen in de onderbouw zijn geweldig, gewoon een feest. 

Leerkracht groep 1 & 2

Meer informatie

Scroll
naar beneden