studenten tijdens college

Persoonlijke vragen en ervaringen

Het kan voorkomen dat in een les persoonlijke vragen worden gesteld aan u of een andere student of dat een student een eigen ervaring vertelt. Hoe gaat u daarmee om?

Het kan gebeuren dat een student in de les een lastige vraag stelt aan een andere student, waardoor deze zich ongemakkelijk voelt. Ook kan het voorkomen dat een student u een vraag stelt over uw seksuele leven. Of een student begint, naar aanleiding van het onderwerp dat behandeld wordt, over eigen ervaringen te vertellen. Een aantal tips om hiermee om te gaan:

Een student stelt een lastige vraag aan een andere student:

 • Maak de student bewust van de impact van die vraag.
  U kunt de student bijvoorbeeld vragen: ‘Waarom stel je die vraag?’ of ‘Wat zou je ervan vinden als jij die vraag krijgt?’
 • Trek de vraag breder en maak er bijvoorbeeld een casus van. Op die manier haalt u het uit de persoonlijke sfeer en kunt u het hebben over een derde persoon.

 • Maak aan het begin van de lessen afspraken over het beantwoorden van vragen: geef aan dat er altijd de mogelijkheis is om niet op vragen te reageren en te 'passen'.
 • Door uw manier van reageren laat u studenten zien hoe zij in hun latere beroepsuitoefening als leraar kunnen omgaan met dergelijke situaties.

Een student stelt u een persoonlijke vraag:

 • Bereid u voor op de vragen die u kunt krijgen. Bedenk vooraf welke vragen u wel en welke u niet wilt beantwoorden.
 • Maak aan het begin van de lessen afspraken welke vragen u wel of niet beantwoordt. Op het moment dat studenten u een te persoonlijke vraag stellen, kunt u hiernaar verwijzen.
 • Koppel het aan de latere beroepspraktijk met vragen als ‘Wat zijn vragen die je later als docent wel zou willen beantwoorden en wat zijn vragen die je niet zou willen beantwoorden?’

Een student vertelt een zeer persoonlijk verhaal:

 • Bedank de student voor de openhartigheid, voor het vertrouwen om deze informatie te geven.
 • Bewaak dat de andere studenten respectvol omgaan met deze ‘onthulling’.
 • Koppel het aan de latere beroepspraktijk met vragen als ‘Wil je later als docent zoiets weten van je leerlingen?’
 • Afhankelijk van de aard van de informatie: de student de mogelijkheid bieden om er na de les in een individueel gesprek over door te praten.
 • Preventief: voorafgaand aan de lessen afspraken maken over het delen van persoonlijke ervaringen.

​Meer tips voor het omgaan met persoonlijke verhalen in de klas vindt u op monitorlerensignaleren.nl.

"Toen we het onderwerp seksuele gezondheid bespraken, vertelden twee studenten dat zij regelmatig onveilig hadden gevreeën. De verhalen waren heel persoonlijk en gedetailleerd. Ik heb hen gecomplimenteerd met hun openheid, maar ook aangegeven dat het belangrijk is om je eigen grenzen en die van anderen in ogenschouw te nemen. En ik heb het doorgetrokken naar hun professionele rol en gevraagd hoe zij het zouden vinden als een leerling zoiets zou vertellen. Dat maakte hen meer bewust van wat je wel in een klas kunt vertellen en wat privé is."

Docent lerarenopleiding Biologie
 
Scroll
naar beneden