Educatie

Seksuele vorming draagt bij aan een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen mits dit goed is ingebed in het onderwijs en in een doorlopende leerlijn wordt aangeboden.

De school bepaalt zelf vanuit welke visie en doelen zij les willen geven over het thema en welke educatieve lesmaterialen hiervoor het meest geschikt zijn.

De richtlijn seksuele vorming kan hierbij behulpzaam zijn.

Per leeftijdsfase wordt hierin benoemd wat leerlingen zouden moeten weten, vinden en kunnen bij seksuele vorming. Op basis daarvan kan gekeken worden welke onderwerpen al aan bod komen in de huidige methoden en welke thema’s nog aandacht behoeven. Het team kan zelf ook aangeven op basis van vragen van leerlingen of andere signalen welke thema’s in de school aandacht behoeven. 

docent geeft uitleg

Zorg ervoor dat het team een keuze maakt uit lesmethoden en onderling afspraken maakt over de verdeling van lessen over de verschillende leerjaren.

Tips voor ontwikkeling van beleid op educatie
 

  1. Bespreek met collega’s doelen van seksuele vorming en kies een geschikte onderwijsmethode.
  2. Stem met collega’s af welke thema’s en lessen in welk leerjaar aan bod moeten komen en welke docenten hiervoor verantwoordelijk zijn.
  3. Neem eventueel deel aan een projectweek en wissel ervaringen uit met andere scholen in de regio.
  4. Vraag eventueel ondersteuning van de GGD in je regio, als je beleid wilt maken van seksuele vorming.
  5. Evalueer jaarlijks met docenten en leerlingen de lessen en maak de opbrengst van de lessen zichtbaar voor ouders en de school.
  6. Stel het educatieplan eventueel bij op basis van ervaringen uit voorgaande jaren.
  7. Onderzoek of docenten zich voldoende toegerust voelen om deze lessen te verzorgen.
  8. Sluit aan bij lopende projecten zoals leefstijl of burgerschap en borg seksuele vorming in het curriculum of leerplan van de school. 

Na wat incidenten wilden we seksuele vorming structureel aanpakken. We zochten een geschikte lesmethode en dat bleek Relaties & Seksualiteit te zijn. Seksualiteit wordt er breed behandeld, de lessen zijn flexibel inzetbaar en ze sluiten goed aan bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Er is nu minder gedoe in de klas, kinderen stellen makkelijker vragen en leerkrachten krijgen een sterkere band met hun leerlingen. We doen nu elk jaar mee met de Week van de Lentekriebels.

 
Directeur basisschool

Gezonde School-aanpak 

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vindt u informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. 

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor povo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema's waarvoor u een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl. 

Meer weten

Scroll
naar beneden